Webové stránky jsou v rekonstrukci. Aktuální nabídku najdete na webu sreality.cz

Oznámení protiprávního jednání (whistleblowing)

Společnost 4fin Reality Better together, a.s., IČO: 06542107, sídlem na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22922, v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zveřejňuje informace týkající se podávání oznámení podle Zákona:

Oznámením podle Zákona se rozumí oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u osoby, pro kterou oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo je s ní v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
  3. porušuje Zákon, nebo
  4. jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastifinančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob,předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,ochrany spotřebitele,souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,ochrany životního prostředí,bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebofungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká a mělo by poskytovat dostatek informací, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V případě, že oznámení neobsahuje dostatek informací nebo poskytnuté informace nejsou dostatečné či srozumitelné, aby bylo možné oznámení prošetřit, vyzve příslušná osoba oznamovatele (je-li jeho totožnost známa), aby oznámení doplnil či informace objasnil. Uvedeným způsobem se však postupuje pouze v případě, že nebude ohroženo utajení totožnosti oznamovatele či nedojde k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Oznámení vědomě nepravdivých skutečností je přestupkem a může být sankcionováno.

Oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů společnosti.

Oznamovatel, který podal oznámení v dobré víře, ani osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona, nesmí být vystaveny odvetným opatřením uvedeným v § 4 odst. 1 Zákona. Společnost je povinna chránit a respektovat jak práva oznamovatelů, kteří oznamují podezření v dobré víře, tak i práva osob, proti nimž oznámení směřuje.Oznámením, která nebyla učiněna v dobré víře či která byla vedena s úmyslem poškodit jiného či za účelem získání vlastního prospěchu, se ochrana neposkytuje.

Není vyloučeno, aby oznámení podala i osoba, která pro společnost nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení lze podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě, kterou je vedoucí právního oddělení nebo jím pověřená osoba.

Oznámení je možné podat:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu [email protected], nebo
  2. písemně na adresu sídla Společnosti s uvedením „k rukám vedoucího právního oddělení“ na obálce, nebo
  3. osobně na adrese sídla Společnosti po předchozí dohodě na termínu.

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). 

Máte zájem o další informace

Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme.

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Text zprávy