Zásady ochrany osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

HS Financial Services, a.s., IČ: 06542107, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6 Stránka 1

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

Společnost HS Financial Services, a.s., IČ: 06542107, se sídlem Za Strahovem 339/20.

Břevnov, 169 99 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze pod sp. zn. B 22922 (dále jen „Společnost“) je realitním zprostředkovatelem podle

zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, a svým klientům poskytuje služby v oblasti

realitního zprostředkování a realitního trhu. Vzhledem k tomu, že si Společnost váží soukromí

klientů i potenciálních klientů (zájemců o služby Společnosti), poskytuje níže informace o tom,

jakým způsobem bude zpracovávat jejich osobní údaje. Pečlivě si tyto informace prostudujte

a v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na zástupce Společnosti.

Společnost považuje za samozřejmé, že s osobními údaji bude nakládáno citlivě a vždy

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a na něj navazujícími

předpisy.

1. Zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává data ve svém informačním systému a ukládá je na datové úložiště pro

ukládání a práci s těmito daty. Zpracovány budou všechny relevantní osobní údaje, které

Společnosti sdělíte při jednání o uzavření smlouvy se Společností a projeveném zájmu o

služby Společnosti, které uvedete do smlouvy uzavřené se Společností a které Společnosti

sdělíte v průběhu trvání smluvního vztahu se Společností.

Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

Společnost, jako správce, může zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje, které jste jí poskytli,

zejména Vaše kontaktní údaje a údaje nezbytné k poskytování služeb na realitním trhu, které

Společnost shromáždila jinak (např. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí) a

zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

Jak Společnost Vaše osobní údaje zpracovává?

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v postavení správce Vašich osobních údajů a jako

taková určuje jakým způsobem a za jakým účelem mají být Vaše osobní údaje zpracovávány

a nese za toto zpracování odpovědnost.

2. Jaké osobní údaje může Společnost zpracovávat a za jakým účelem?

Společnost bude zpracovávat zejména, nikoliv však výlučně, Vaše následující osobní údaje:

• Identifikační údaje: oslovení, titul, jméno a příjmení, datum narození, obchodní

jméno, IČ;

• Adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo

jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání;

• Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;

• Další osobní údaje nezbytné k vytvoření nabídky služeb na realitním trhu a k jejich

poskytování a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Společností.

a) Nabídka služeb (marketing)

Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

HS Financial Services, a.s., IČ: 06542107, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6 Stránka 2

Pokud k tomu udělíte souhlas, bude Společnost používat Vaše osobní údaje pro účely

nabídky služeb na realitním a finančním trhu (zejm. financování) ze strany Společnosti

nebo dalších s ní propojených společností uvedených v čl. 3 níže, případně

k souvisejícím marketingovým aktivitám těchto společností.

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho

souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje

zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních

údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje

okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

Poskytnutí výše uvedeného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela

dobrovolné, tzn. nemáte zákonnou ani smluvní povinnost souhlas udělit.

b) Plnění smluvních a zákonných povinností Společností, ochrana práv a právem

chráněných zájmů Společnosti

Společnost je oprávněna zpracovávat Vašeho osobní údaje i bez Vašeho souhlasu za

účelem plnění smluvních a zákonných povinností, ochrany práv a právních nároků

Společnosti a oprávněného zájmu Společnosti (např. rozvoje obchodní činnosti a snahy

o poskytování co nejlepších služeb, a to včetně přímého marketingu, zajištění

komunikace mezi Vámi a Společností, administrativní úkony, vymáhání pohledávek).

Společnost je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje za uvedenými účely i bez

Vašeho souhlasu, a to na základě své právní povinnosti tak činit, z důvodu nezbytnosti

takového zpracování pro plnění smluvních ujednání mezi Vámi a Společností či z důvodu

existence oprávněného zájmu Společnosti. Poskytnutí osobních údajů může být v

závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem

neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost poskytnutí služeb Společnosti

(např. zprostředkování uzavření realitní smlouvy).

Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným

nebo smluvním požadavkem. Pokud neposkytnete Společnosti své osobní údaje

uvedené na začátku tohoto článku, nebude možné Vám ze strany Společnosti

poskytnout služby na realitním trhu či zprostředkování uzavření smlouvy.

Pro úplnost Společnost dodává, že před tím, než se případně rozhodnete využít nabídky

služeb ze strany Společnosti nebo s ní propojených společností, resp. odebírat služby od

těchto společností, Vám budou poskytnuty podrobné informace o tom, jakým způsobem budou

Vaše osobní údaje zpracovávány, pokud se rozhodnete této nabídky využít.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou

k dosažení účelů zpracování či po dobu trvání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním,

s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené příslušnými

právními předpisy a s přihlédnutím k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového

vztahu mezi Vámi a Společností, tak i z příslušných právních předpisů.

V případě, že se nestanete klientem Společnosti (tj. nebude mezi Vámi a Společností založen

smluvní vztah) nebo přestanete být klientem Společnosti, budou Vaše osobní údaje

zpracovávány v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem propojeným se Společností,

které se mohou podílet na jejich zpracování. Jedná se zejména o následující společnosti:

Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

HS Financial Services, a.s., IČ: 06542107, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6 Stránka 3

• K a Partneři, a.s., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ:

06543677;

• HS Advisory, a.s., se sídlem Opletalova 1535/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:

06018521;

• HSFS Holding, s.r.o., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ:

06461433;

• Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 26439719.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat sama Společnost prostřednictvím pověřených

zaměstnanců, a dále následující zpracovatelé:

• externí spolupracovníci (zástupci) Společnosti, kteří s Vámi budou za Společnost jednat;

• třetí osoby, které se podílejí na správě informačních systémů Společnosti, v nichž jsou

osobní údaje uchovávány, případně poskytovatelé obdobných služeb;

• společnosti ze skupiny Google, tj. Google LLC, Google Ireland Limited, Google

Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd a Google Australia Pty, které

Společnost využívá jako poskytovatele cloudového datového úložiště (případně jejich

subdodavatelé, viz například odkaz https://gsuite.google.com/ či

https://policies.google.com/?hl=cs), to však pouze v případě, že některé Vaše osobní

údaje budou uloženy v tomto datovém úložišti.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám:

• poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným

zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti;

• osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např.

finanční úřad, Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní

orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím);

• dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

Vaše osobní údaje nebude Společnost předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo

mezinárodním organizacím, to však s výjimkou Vašich osobních údajů případně uložených

v cloudovém datovém úložišti společností ze skupiny Google, které mohou být zpracovávány

i mimo území Evropské unie. Společnost však prostřednictvím vhodných záruk ochrany

osobních údajů v dotčených třetích zemích (zejména prostřednictvím standardních smluvních

doložek přijatých Evropskou komisí – k dispozici pod následujícím odkazem

https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html) zajišťuje, že takové zpracování Vašich

osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením.

4. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností dle čl. 2 výše, můžete vůči Společnosti

jako subjekt údajů uplatňovat veškerá práva podle Nařízení, zejména:

• právo získat od Společnosti informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

či nikoliv, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na další

informace podle čl. 15 Nařízení, například informace o účelech zpracování, kategoriích

příslušných osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo

budou tyto osobní údaje zpřístupněny;

Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

HS Financial Services, a.s., IČ: 06542107, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6 Stránka 4

• právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, podle čl. 16 Nařízení;

• právo na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, např.

v případě, že tyto osobní údaje už nejsou nezbytné k účelům, za nimiž byly shromážděny

nebo jinak zpracovány;

• právo na omezení zpracování za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení, např. pokud

popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;

• právo získat osobní údaje, které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž

by tomu Společnost bránila, za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení;

• právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení.

Chcete-li uplatnit svá práva, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů či máte jiný

požadavek týkající se zpracování osobních údajů Společností, kontaktujte prosím Společnost

prostřednictvím zástupce Společnosti, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na

webových stránkách Společnosti.

Dozorový úřad

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu,

pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení.

V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení veškerých osobních údajů, a to

prostřednictvím odpovídajících technických a organizačních opatření.

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze ti pracovníci Společnosti, kteří s nimi skutečně

nezbytně potřebují pracovat při plnění svých povinností. Tyto osoby jsou vázány povinností

mlčenlivosti, jejíž dodržování je Společností důsledně vyžadováno a kontrolováno.Cookies

Máte zájem o nějaké další informace?


Zanechte nám na sebe kontakt
a my se Vám co nejdříve ozveme.