Zásady ochrany osobních údajů


page1image6262160

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ BROKER TRUST INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ A POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Společnost 4fin Better together, a.s.., IČ: 06018521, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00, Praha 1, Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22413 (dále jen „Společnost“), spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7141 (dále jen „Broker Trust“), která svým klientům po- skytuje služby na finančním trhu, přičemž se podílí též na práci s osobními údaji klientů Broker Trust. Vzhledem k tomu, že si Společnost váží soukromí klientů Broker Trust, poskytuje níže infor- mace o tom, jakým způsobem bude zpracovávat jejich osobní údaje. Pokud jste klientem Broker Trust, pečlivě si tyto informace prostudujte a v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na zástupce Společnosti.

Společnost považuje za samozřejmé, že s osobními údaji bude nakládáno citlivě a vždy v soula- du s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a na něj navazujícími předpisy.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO BROKER TRUST

Společnost pro Broker Trust zpracovává data ve svém informačním systému a ukládá je na datové úložiště pro ukládání a práci s těmito daty. Přitom bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje následujícím způsobem.

Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

Společnost může zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje, které jste poskytli Broker Trust, zejmé- na Vaše kontaktní údaje a údaje nezbytné k poskytování služeb na finančním trhu, pokud jejich zpracování svěří Broker Trust Společnosti.

Jak Společnost Vaše osobní údaje zpracovává?

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v postavení jejich zpracovatele, tedy pouze na zá- kladě pokynů Broker Trust, který je správcem Vašich osobních údajů a jako takový určuje jakým způsobem a za jakým účelem mají být Vaše osobní údaje zpracovávány a nese za toto zpraco- vání odpovědnost.

Komplexní informace o tom, jakým způsobem Broker Trust zpracovává osobní údaje svých klien- tů, jsou Vám k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trust dostupném na webových stránkách www.brokertrust.cz.

page1image28627840

4FIN BETTER TOGETHER, A.S., IČ: 06018521, SE SÍDLEM OPLETALOVA 1535/4, 110 00, PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM STRANA 1

page2image5956800

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAD RÁMEC SPOLUPRÁCE S BROKER TRUST

Nad rámec spolupráce s Broker Trust může Společnost, jako správce osobních údajů, zpracová- vat Vaše osobní údaje za následujících podmínek.

Jaké osobní údaje může Společnost zpracovávat a jakým způsobem? a) Nabídka služeb (marketing)

Pokud k tomu udělíte souhlas, bude Společnost používat Vaše osobní údaje pro účely nabídky služeb na finančním trhu ze strany Společnosti nebo dalších s ní propojených společností uve- dených v čl. 3 níže, případně k souvisejícím marketingovým aktivitám těchto společností.

Za tímto účelem bude Společnost zpracovávat zejména Vaše následující osobní údaje:

• •

• •

Identifikační údaje: oslovení, titul, jméno a příjmení, datum narození, obchodní jméno, IČ; Adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo
jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání;

Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa; Další osobní údaje nezbytné k vytvoření nabídky služeb na finančním trhu: údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích atd.

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho sou- hlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto úče- lem používány.

b) Uchování osobních údajů i po skončení spolupráce Společnosti s Broker Trust

Pokud k tomu udělíte souhlas, bude Společnost ve svém informačním systému uchovávat všech- ny Vaše osobní údaje a další data i v případě, pokud Společnost přestane být zpracovatelem Vašich osobních údajů pro Broker Trust, a to za účelem zachování kontinuity poskytování služeb na finančním trhu pro případ, že se později rozhodnete odebírat služby od Společnosti nebo dalších s ní propojených společností uvedených v čl. 3 níže. V takovém případě totiž nebudete muset data znovu poskytovat.

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho sou- hlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto úče- lem používány.

3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem propojeným se Společností, kte- ré se mohou podílet na jejich zpracování. Jedná se zejména o následující společnosti:

 • K a Partneři, a.s., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 06543677;

 • HS Financial Services, a.s., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 06542107;

 • HSFS Holding, s.r.o., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 06461433.

4FIN BETTER TOGETHER, A.S., IČ: 06018521, SE SÍDLEM OPLETALOVA 1535/4, 110 00, PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM STRANA 2

page3image6187408

Vaše osobní údaje bude zpracovávat sama Společnost prostřednictvím pověřených zaměst- nanců, a dále následující zpracovatelé:

 • externí spolupracovníci (zástupci) Společnosti, kteří s Vámi budou za Společnost jednat;

 • třetí osoby, které se podílejí na správě informačních systémů Společnosti, v nichž jsou osobní

  údaje uchovávány, případně poskytovatelé obdobných služeb;

 • společnosti ze skupiny Google, tj. Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce

  Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd a Google Australia Pty, které Společnost využívá jako poskytovatele cloudového datového úložiště (případně jejich subdodavatelé, viz například odkaz https:/gsuite.google.com/ či https:/policies.google.com/?hl=cs), to však pouze v případě, že některé Vaše osobní údaje budou uloženy v tomto datovém úložišti.

  Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám:

 • poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti;

 • osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům
  (např. finanční úřad, Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím);

 • dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

  Vaše osobní údaje nebude Společnost předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo meziná- rodním organizacím, to však s výjimkou Vašich osobních údajů případně uložených v cloudo- vém datovém úložišti společností ze skupiny Google, které mohou být zpracovávány i mimo území Evropské unie. Společnost však prostřednictvím vhodných záruk ochrany osobních údajů v dotčených třetích zemích (zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí – k dispozici pod následujícím odkazem https:/gsuite.google.com/terms/ mcc_terms.html) zajišťuje, že takové zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v soula- du s Nařízením.

  4. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ

  Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností dle čl. 2 výše, můžete vůči Společnosti jako subjekt údajů uplatňovat veškerá práva podle Nařízení, zejména:

  • právo získat od Společnosti informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na další informa- ce podle čl. 15 Nařízení, například informace o účelech zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou tyto osobní údaje zpřístupněny;

  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, podle čl. 16 Nařízení;

  • právo na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, např. v případě, že tyto osobní údaje už nejsou nezbytné k účelům, za nimiž byly shromážděny nebo jinak

   zpracovány;

  • právo na omezení zpracování za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení, např. pokud popí-

   ráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;

  • právo získat osobní údaje, které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně použí-

   vaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu

   Společnost bránila, za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení;

  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení.

4FIN BETTER TOGETHER, A.S., IČ: 06018521, SE SÍDLEM OPLETALOVA 1535/4, 110 00, PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM STRANA 3

page4image6099104

Chcete-li uplatnit svá práva, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů či máte jiný po- žadavek týkající se zpracování osobních údajů Společností, kontaktujte prosím Společnost prostřednictvím zástupce Společnosti, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách Společnosti.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností pro Broker Trust dle čl. 1 výše můžete tato práva uplatňovat přímo vůči Broker Trust. Podrobné informace ohledně uplatňování práv vůči Broker Trust jsou Vám k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trust dostupném na webových stránkách Broker Trust (www.brokertrust.cz).

DOZOROVÝ ÚŘAD

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřa- du, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. So- chora 27, 170 00 Praha 7.

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení veškerých osobních údajů, a to prostřednic- tvím odpovídajících technických a organizačních opatření.

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze ti pracovníci Společnosti, kteří s nimi skutečně nezbytně potřebují pracovat při plnění svých povinností. Tyto osoby jsou vázány povinností ml- čenlivosti, jejíž dodržování je Společností důsledně vyžadováno a kontrolováno.

4FIN BETTER TOGETHER, A.S., IČ: 06018521, SE SÍDLEM OPLETALOVA 1535/4, 110 00, PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM STRANA 4Cookies

Máte zájem o nějaké další informace?


Zanechte nám na sebe kontakt
a my se Vám co nejdříve ozveme.